Veelgestelde vragen

Is er sprake van een wachtlijst?

Nursing In Motion heeft op dit moment geen wachtlijst.

Hoe zijn mijn belangen als cliënt gewaarborgd bij Nursing In Motion?

Wij waarborgen uw belangen als cliënt door middel van een privacy reglement en een klachtenprocedure.

Zijn er mogelijkheden om de zorg op vaste dagen te ontvangen?

Dit is mogelijk, de zorg van Nursing In Motion gaat om continuïteit en maatwerk. In overleg met uw zorgmanager zijn uw wensen bespreekbaar.

Ik lig op dit moment in het ziekenhuis; kom ik in aanmerking voor particuliere thuiszorg?

Ja, u kunt na een ziekenhuisopname in aanmerking komen voor thuiszorg van Nursing In Motion. Uw transferverpleegkundige van het ziekenhuis waar u opgenomen bent kan u helpen bij het aanvragen hiervan. Ook uw partner of kinderen kunnen u helpen bij het aanvragen van particuliere thuiszorg.

In welke regio’s biedt Nursing In Motion diensten aan?

Nursing In Motion biedt zorg aan in de regio’s Flevoland, ‘t Gooi, Utrecht en Amsterdam.

Wat bieden wij?

Verpleging

Stel u heeft na een ziekenhuisopname of ten gevolge van een acute of chronische ziekte verpleegkundige zorg nodig. Wij komen dan bij u thuis om deze zorg te verlenen. Van wond- of stomazorg, tot het inbrengen van een katheter en thuisbeademing. Wij zijn in algemene en gespecialiseerde verpleegkundige taken bevoegd en bekwaam.

Verzorging

Wanneer u door ziekte, een beperking of ouderdom niet meer in staat bent om de algemene dagelijkse zorg uit te voeren, dan kunnen wij hierbij ondersteuning bieden. U kunt hierbij denken aan wassen, aankleden, hulp bij toiletgang. Maar ook aan de verzorging van een maaltijd, toedienen van sondevoeding of het goed laten verlopen van het medicatiegebruik.

Begeleiding

U kunt denken aan begeleiding naar een arts, specialist of andere gezondheidswerker.

Coaching

Gesprekspartner zijn als het gaat om verwerking, veranderingen in uw leven en gezondheid. Ondersteuning van uw partner en eventueel andere mantelzorgers, bijvoorbeeld bij dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Maar ook bij administratieve taken zoals het aanvragen van hulpmiddelen of aanpassingen kan Nursing In Motion u van dienst zijn.

Voor wie werkt Nursing In Motion?

Nursing In Motion werkt voor iedereen met en zonder indicatie voor zorg, bijvoorbeeld:

  • jongeren-en ouderenzorg;
  • beperkingen van psychische of fysieke aard;
  • die (nog) niet in een zorgcentrum of verpleeghuis willen wonen of verblijven;
  • die zelf hun zorg willen inkopen met een Persoons Gebonden Budget.

Wie mogen er zich aanmelden?

Iedereen, de cliënt, zijn wettelijk vertegenwoordiger of instantie die de cliënt begeleid, mag aanmelden.

Wat heeft Nursing In Motion nodig bij een aanmelding?

Nursing In Motion wilt graag weten wie u bent, welke beperking u heeft en wat er aan hulp nodig is.

Wie is mijn aanspreekpunt?

Voor de aanmelding is de casemanager uw aanspreekpunt. Tijdens uw zorgmomenten is uw eigen zorgprofessional het eerste aanspreekpunt

U hebt geen of nog geen recht op geïndiceerde zorg maar u wilt toch thuiszorg ontvangen?

Dit is mogelijk. U kunt contact met ons opnemen, wij informeren u graag over de mogelijkheden van particuliere thuiszorg.

U heeft wel recht op geindiceerde zorg?

U bekijkt hoe uw thuiszorg gefinancierd kan worden. Dit kan zijn middels:
Een Persoonsgebonden budget: U ontvangt een te besteden geldbedrag waarin de eigen bijdrage wordt verrekend voor het inkopen van thuiszorg. De medewerkers van Nursing In Motion sturen u maandelijks een factuur.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Als er klachten zijn lossen wij deze samen op en streven wij ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u een klacht indienen. Wij staan aangeschreven bij het klachtenportaal zorg. Zie hier voor meer informatie

Aanleunwoning

Een woning voor senioren, die is gebouwd in de directe omgeving van een zorgorganisatie. De woningen zijn gelijkvloers, rolstoeltoegankelijk en -doorgankelijk en beschikken over een alarmeringssysteem met de zorgorganisatie.

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Uit de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden de kosten voor langdurige zorg betaald. Denk bijvoorbeeld aan gehandicaptenzorg, verblijf in een verpleeghuis of langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Digitaal loket

Een digitaal loket is een lokaat loket op internet. Een lokaal loket is een laagdrempelige informatievoorziening op één centraal punt of decentraal in de wijken over wonen, zorg en welzijn en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Intramurale zorg

Zorg die verleend wordt aan mensen die langer dan 24 uur in een instelling verblijven zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis of een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mantelzorg

Zorg die mensen geven aan hun partner, een familielid of een vriend die (langdurige) zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, een handicap of ouderdom. Het gaat om zorg waarvoor anders een professionele hulpverlener nodig is.

Palliatieve zorg

Zorg voor patiënten die niet meer te genezen zijn. Palliatieve zorg probeert bijvoorbeeld pijn te verminderen en te voorkomen dat andere lichamelijke klachten ontstaan. Palliatieve zorg probeert ook aandacht te besteden aan psychische en sociale problemen. Het doel hierbij is te zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Voor de patiënt, zijn familie, vrienden en bekenden.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een geldbedrag waarmee iemand zelf hulp of zorg kan inkopen of inhuren. Iemand kiest hiermee zelf een zorgaanbieder of hulpverlener. Op die manier houdt men zelf de regie over het eigen leven. Het PGB wordt gegeven door het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Het persoonsgebonden budget is de tegenhanger van zorg in natura.

Thuiszorg

Zorg die thuis geleverd wordt (dus aan iemand die niet in een instelling verblijft). Het gaat hier om verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding.

Verpleeghuiszorg

Intensieve verpleging met behandeling die binnen of buiten het verpleeghuis wordt geboden aan mensen met een verpleeghuisindicatie.

Verantwoorde zorg

Zorg van een goed niveau en in ieder geval doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van de patiënt; een van de kwaliteitseisen uit de kwaliteitswet zorginstellingen.

Verzorgingshuis

Een verzorgingshuis verleent huisvesting, verzorging en begeleiding wanneer dit in de eigen, zelfstandige woonsituatie niet meer mogelijk is. In een verzorgingshuis heeft de bewoner de beschikking over een wooneenheid.

Vraaggerichte zorg

Zorg die door de zorgverlener en cliënt in samenspraak is afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Vraaggestuurde zorg

Zorg waarvan de inhoud en de vorm door de cliënt zelf wordt bepaald, zoals bij een persoonsgebonden budget.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de AWBZ alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuis krijgen. De woonlasten worden buiten de AWBZ geregeld. Daarmee is er sprake van het scheiden van wonen en zorg. De regeling die dit mogelijk maakt heet ‘Volledig Pakket Thuis’.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Wet gericht op het stimuleren van het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Een aantal oude wetten is samengevoegd in de Wmo: de WVG, de welzijnswet en een deel van de AWBZ. De WMO is op 1 januari 2007 ingegaan.

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)

Een kaderwet waarin de eisen staan voor vergunningverlening voor bouw, renovatie en uitbreiding van instellingen. Daarnaast bepaalt de WTZi ook in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden.

Zorg in natura (ZIN)

Zorg die geleverd wordt door een zorgaanbieder en die de zorgaanbieder rechtstreeks vergoed krijgt in het kader van de AWBZ of Wmo. Zorg in natura is de tegenhanger van een persoonsgebonden budget.

Zorgkantoor

De organisatie die in een regio verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het zorgkantoor wijst zorg toe op grond van indicatiebesluiten van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) en zorgt ervoor dat een zorgverlener de nodige zorg gaat leveren. Het zorgkantoor is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het PersoonsGebonden Budget (PGB).

Zorgzwaartepakket (zzp)

In een zorgzwaartepakket staat beschreven hoeveel en welke zorg een bewoner van een zorgorganisatie nodig heeft.